Musiikin vaikutukset

Musiikki vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla. Toiset se saa rauhoittumaan ja hiljentymään aloilleen. Toiset se sitten saa taas tanssimaan, juhlimaan ja hyppimään. Tietysti ihmisen lisäksi vaikuttaa myös mitä musiikkia kuullaan ja missä yhteydessä.

Musiikilla voi myös välittää monia erilaisia viestejä ihmisiin. Musikaalisuutta on myös läpi historian pidetty tietyllä tapaa älykkyyden mittarina ja yhtenä osa-alueena. Musiikillisilla taidoilla on myös todettu olevan yhteys niin verbaalisiin kuin matemaattisiin taitoihin.

Musiikkia käytetäänkin vaikuttamaan ihmisen mielialaan sekä vireystilaan. Sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi terapian sekä kuntoutuksen välineinä.

Lyhytkestoiset vaikutukset

Musiikin kuuntelun vaikutuksia on tutkittu paljon etenkin “Mozart effect” -ilmiön jälkeen. Ilmiön alulle saattaneen tutkimuksen (Rauscher, Shaw, Ky 1993) tulokset osoittivat Mozartin musiikin kuuntelun nostavan hetkellisesti avaruudellista hahmotusta mittaavissa tehtävissä saatuja pisteitä. Tuloksia on tulkittu myöhemmin väärin antaen olettaa, että klassisen musiikin kuuntelu vaikuttaisi positiivisesti älykkyyteen pidemmällä aikavälillä.

Jatkotutkimuksissa on katsottu, että vaikutusten takana on musiikin aiheuttama muutos mielialassa, sekä vireystilassa. Rauscherin, Shaw’n ja Kyn tutkimuksessa käytetty Mozartin Sonaatti D-duuri K. 448 kahdelle pianolle on nopeatempoinen ja energinen. Näiden ominaisuuksien uskotaan olevan tulosten takana, sillä myöhemmissä tutkimuksissa surullisen ja hidastempoisen (klassisen) musiikin ei ole todettu aiheuttavan vastaavaa vaikutusta.

Pitkäkestoiset vaikutukset

Musiikin sekä avaruudellisen hahmotuksen välillä on tutkimuksissa todettu olevan yhteys. Esimerkiksi musiikin opetusta saaneiden lasten on todettu pärjäävän huomattavasti paremmin avaruudellista hahmotuskykyä mittaavissa tehtävissä. Osa tutkimuksista on tosin osoittanut, että opintojen vaikutus tuloksiin katoaa lopulta noin kahden vuoden aikana. Ne katoavat vaikka opinnot jatkuisivatkin.

Musiikin ja verbaalisten taitojen yhteys on todettu lukuisissa tutkimuksissa, etenkin luetun muistamisen ja lukutaidon välillä. Molemmat taidot vaativat samaan tapaan havainnointikykyä sekä kognitiivisia ja motorisia taitoja. Lisäksi kuuloaisti on erittäin olennainen tekijä molemmissa taidoissa. Musiikilliset taidot ovat usein yhteydessä lukutaitoon sekä puhutun muistamiseen. Syy-seuraus suhdetta musiikin ja verbaalisten taitojen välille ei ole voitu täysin luoda, mutta taitojen korreloivuus eri tutkimuksissa on kuitenkin todettu luotettavaksi. Musiikin opetuksella on todettu lisäksi olevan erittäin myönteinen vaikutus äänensävyjen sekä erilaisten puheeseen sisällytettyjen tunnevivahteiden erottelukykyyn.